vika_ja: (бгг)
[personal profile] vika_ja
Мене конкретно заціпило! А ще починає потихеньку трафляти!

Тимошенко втратила останні крихти моєї поваги: НАХ...Я підписувати , ще й терміново, торгівельну асоціативну угоду з ЕС, якщо на порозі війна ?!? Хай запхне свої популістичні лозунги собі в сраку і їде до Німеччини лікуватися.

Героїчні феодосіївські морпехи "тримають облогу" і волають до журналістів, поки затриманих ними двох полонених преспокійно допитують правоохоронні органи та інші прокуратури. Уявляете картинку?

Люди, думайте над тим, що пишете!!!!! І це тільки перша сторінка ФрендЛенти на сорок постів, в тому числі і про котиків! Нам і путіних не треба для того, щоб самим обісратися по самі вуха!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2014

M T W T F S S
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
101112 13 141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags